ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον και σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, κάθε σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται ένα οργανωμένο λογιστήριο για όλα τα τρέχοντα ζητήματα μισθοδοσίας, φορολογίας και ενημέρωσης.

Εμείς παρέχουμε διεξοδικά:

 

 • Τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά
 • Υποβολή Προσωρινών & Οριστικής ΦΜΥ
 • Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ
 • Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) / Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών
 • ΜΥΦ
 • Υποβολή Δηλώσεων Βεβαιώσεων Αποδοχών – Συντάξεων
 • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος (Υποβολή Εντύπων Ε3, Ε5, Φ10)
 • Φορολογικός Σχεδιασμός, Οικονομικές Αναλύσεις
 • Στρατηγική – Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Γενική Μηχανοργάνωση – Εποπτεία Οικονομικών Στοιχείων
 • Έναρξη, Μεταβολή, Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης
 • Ίδρυση, Σύσταση Εταιρειών – Επιλογή Εταιρικών Σχημάτων (Α.Ε., Ο.Ε, Ε.Π.Ε.)
 • Σύνταξη & Επιμέλεια Καταστατικού και Συμφωνητικών Σύστασης Λύσης και Τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων Σ.Ε.Π.Ε. – Ο.Α.Ε.Δ.
 • Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης
 • Ε4 Πίνακας Προσωπικού
 • Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
 • Ε6 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
 • Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου / έργου
 • Ε8 Γνωστοποίηση Προγράμματος Υπερωριών Απασχόλησης
 • Ε9 Σύμβαση Εργασίας
 • Επεξεργασία Στοιχείων για την έκδοση της Μισθοδοσίας
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων & αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Σύνταξη Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ
 • Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων και Υποβολή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας και σύντομα κάποιος συνεργάτης μας θα σας απαντήσει. Ευχαριστούμε!